شاهزاده ایرانی # 2

شاهزاده ایرانی # 2 - کارلا جابلونسکی, حسین شهرابی این سری یه پایان خوب گیرم اومد! :دی