True Horror Stories

True Horror Stories - Terry Deary یکی از داستاناشو داشتم سه شب می خوندم، و جالب اینجا بود اتفاقی هم که توی اون میوفتاد واسه ساعت 3 شب بود :| انقدر ترسیدم که بیخیال شدم رفتم خوابیدم :|
خدا وکیلی با وجودی که بزرگم ولی ترسیدم! :))